altana

Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości. Regulamin obowiązuje na terenie Hotelu Łaziska i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa bez żadnych zastrzeżeń.

1. Doba Hotelowa

Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany
w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Zatrzymanie pokoju po godz. 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

2. Rezerwacja i meldunek

Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją hotelu: telefonicznie 723 110 110 lub mailowo hotellaziska@gmail.com. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej 2 dni przed planowanym przyjazdem. Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostanie zgłoszone co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem – hotel nie obciąży Gościa kosztami rezerwacji, a wpłacone środki będą zwrócone na to samo konto bankowe, z którego wyszedł przelew w terminie do 21 dni. W przypadku anulowania Rezerwacji poniżej 7 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.

3. Usługi

Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa; bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o naszym gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę *sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Nie ma możliwości dostawienia łóżek/łóżeczek niemowlęcych w pokoju.

4. Odpowiedzialność Gości

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł. W pokoju nie należy pozostawić bez dozoru włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej. W pokojach nie należy pozostawiać małych dzieci bez opieki.

5. Odpowiedzialność Hotelu

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

6. Postanowienia dodatkowe

W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelowych.
W hotelu nie akceptujemy zwierząt.
W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.