altana

Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości. Regulamin obowiązuje na terenie Hotelu Łaziska i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa bez żadnych zastrzeżeń.

Każdy dział hotelowy – strefa SPA, Restauracja, Basen, place zabaw posiada własny regulamin, który należy przestrzegać.

1. Doba Hotelowa

Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Zatrzymanie pokoju po godz. 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

2. Rezerwacja i meldunek

Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją hotelu: telefonicznie 723 110 110 lub mailowo hotellaziska@gmail.com. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej 2 dni przed planowanym przyjazdem. Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostanie zgłoszone co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem – hotel nie obciąży Gościa kosztami rezerwacji, a wpłacone środki będą zwrócone na to samo konto bankowe, z którego wyszedł przelew w terminie do 21 dni. W przypadku anulowania Rezerwacji poniżej 7 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość obciążenia karty Klienta po wykonaniu usługi, jeśli zidentyfikuje uszkodzenia powstałe z winy Klienta podczas pobytu, bądź korzystania z dodatkowych usług.

Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym gościom lub pracownikom obsługi, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt pozostałych gości i funkcjonowanie hotelu.

 

3. Płatności

W celu potwierdzenia rezerwacji i opłacenia pobytu Gość może wybrać jedną z następujących form płatności:

Płatność przelewem na konto bankowe.
Numer konta: PL 56124019101111001016720210

Właściciel konta: „RABEK” Z.Rabiasz, M.Rabiasz Sp. J., Hotel Łaziska, Jurków 53b, 32-860 Czchów NIP: 8691917419
W tytule wpłaty prosimy wpisać nazwisko rezerwującego oraz termin pobytu.

Płatność on-line za pośrednictwem aplikacji generatora linków (PayByLink)
Za pomocą karty płatniczej: – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Hotel Łaziska zastrzega sobie możliwość pobrania opłat tylko za pobyt w formie zaliczki, pozostałe opłaty pobierane są już w obiekcie.

4. Usługi

Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa; bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o naszym gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę *sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Nie ma możliwości dostawienia łóżek/łóżeczek niemowlęcych w pokoju.

4. Odpowiedzialność Gości

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł. W pokoju nie należy pozostawić bez dozoru włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej. W pokojach nie należy pozostawiać małych dzieci bez opieki.

5. Odpowiedzialność Hotelu

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

6. Reklamacje

W celu zapewnienia prawidłowej procedury procesu reklamacji z tytułu wad towarów i usług sprzedawanych i świadczonych w Hotelu Łaziska, zgodnie z Ustawą nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 40/1964 Dz.U. kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami, obowiązuje następująca procedura reklamacyjna:

Sprzedawca jest zobowiązany do należytego poinformowania Klienta o warunkach i sposobie reklamacji, w tym, gdzie można złożyć reklamację oraz gdzie dokonać naprawy z tytułu gwarancji.

Niniejszy regulamin reklamacji podlega § 18 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumenta i jest umieszczony w widocznym miejscu dostępnym dla klienta (w recepcji hotelu oraz na stronie https://hotellaziska.com.pl/regulamin/)

Konsument odbierając osobiście towar lub świadczoną usługę, wyraża zgodę na sposób postępowania reklamacyjnego i potwierdza, że ​​zapoznał się z jego treścią.

Na potrzeby niniejszego regulaminu reklamacji przez reklamację rozumie się podjęcie odpowiedzialności za wady towaru lub usługi, a postępowanie reklamacyjne kończy się przekazaniem naprawionego towaru, wymianą towaru, zwrotem ceny zakupu towaru lub usługi, wypłaceniem stosownej zniżki od ceny towaru lub usługi, pisemną prośbą o przejęcie świadczenia lub uzasadnioną odmową.
Prawo z tytułu odpowiedzialności za wady
W przypadku, gdy klientowi Hotelu Łaziska zostanie dostarczony towar lub usługa niższej jakości lub w mniejszym zakresie niż było wcześniej uzgodnione, albo ma to miejsce zazwyczaj, Klient ma prawo reklamować wszelkie wady świadczonych usług oraz wady zakupionego towaru, w tym prawo do usunięcia, uzupełnienia lub zastąpienia świadczenia nową usługą albo odpowiednią zniżką od uzgodnionej ceny zapłaconych towarów lub usług.
Korzystanie z prawa z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacje)

Jeżeli klient stwierdzi przyczyny i fakty, które mogą być przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ewentualną reklamację usługodawcy u kierownika danej placówki, personelu lub innej odpowiedzialnej osoby (zwana dalej „osobą odpowiedzialną“). Składając reklamację, klient zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich stosownych dokumentów dotyczących świadczenia danej usługi i / lub nabycia towaru (kopia zamówienia, faktura, rachunek itp.), co do której składa reklamację. Bez przedłożenia dowodu zakupu, usługodawca nie ma obowiązku uznania reklamacji. Wady jakościowe żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia klient zgłasza w restauracji lub barze w momencie stwierdzenia wady, bezpośrednio u obsługi. Jeżeli wady żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia dotyczą ilości i wagi, należy je zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem konsumpcji. Reklamacje dotyczące wad innych towarów lub usług klient składa w restauracji lub barze, w którym dokonał zakupu towaru lub usługi bez zbędnej zwłoki, na podstawie dowodu zakupu. Bez przedłożenia dowodu zakupu reklamacja może nie być uwzględniona.

Reklamacje dotyczące wad zakwaterowania można zgłaszać w recepcji hotelu bez zbędnej zwłoki. Prawo do reklamacji wad zakwaterowania wygasa, jeżeli klient nie skorzystał z niego do czasu wyjazdu z hotelu. Składając reklamację, klient zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich stosownych dokumentów dotyczących świadczenia danej usługi lub nabycia towaru, co do którego składa reklamację.

Procedura rozpatrywania reklamacji

Wyżywienie
a) Wady żywności uważane są za nieodwracalne. W przypadku stwierdzenia wady żywności, posiłków lub napojów, klient ma prawo zażądać ich wymiany lub zwrotu zapłaconej kwoty lub udzielenia rabatu.
b) Jeżeli żywność lub napoje nie są prawidłowej jakości, wagi, ilości lub temperatury, klient ma prawo zażądać bezpłatnego, właściwego i natychmiastowego usunięcia wady.

Usługi noclegowe
Klient ma prawo zażądać bezpłatnego, należytego i terminowego usunięcia wad, a mianowicie:
a) Wymiany wadliwego lub uzupełnienia drobnego wyposażenia pokoju.
b) W przypadku braku możliwości usunięcia usterek technicznych w pokoju (awaria instalacji grzewczej, niskie ciśnienie wody, brak ciepłej wody, awaria prądu itp.), a hotel nie może zaoferować klientowi innego, alternatywnego zakwaterowania, a jeśli mimo tych wad pokój zostanie zaoferowany klientowi, klientowi przysługuje rabat od ceny noclegu za obopólną zgodą lub odstąpienie od umowy przed przenocowaniem oraz zwrot całej zapłaconej ceny za zakwaterowanie. Reklamacje rozpatruje dyrektor lub kierownik recepcji lub upoważniony przez niego pracownik, który jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i podjęcia decyzji o sposobie jej załatwienia. W przypadku braku możliwości załatwienia reklamacji w drodze umowy, osoba kompetentna zobowiązana jest do sporządzenia protokołu reklamacji z klientem w imieniu hotelu. W protokole klient powinien podać dokładne oznaczenie świadczonej usługi lub zakupionego towaru, czas świadczenia usługi lub zakupu towaru oraz opis wady.

Usługi wellness:
a) Reklamacje dotyczące wad w świadczeniu usług wellness można zgłaszać u kierownika ośrodka, personelu kierowniczego lub innej osoby odpowiedzialnej.
b) Klient ma prawo do reklamacji usługi tylko w trakcie korzystania z usługi. Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy ani rabat na wykonaną usługę, jeśli złoży reklamację po jej wyczerpaniu.

 Terminy wykonalności praw z tytułu odpowiedzialności za wady
1. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym wypadku prawo do reklamacji wygasa. Okresy gwarancji określają postanowienia § 620 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 Współpraca klienta i usługodawcy podczas rozpatrywania reklamacji
1. Klient zobowiązany jest do osobistego udziału w postępowaniu reklamacyjnym, oraz ma obowiązek przekazania obiektywnych informacji na temat świadczonej usługi. Jeżeli wymaga tego charakter reklamacji, klient ma obowiązek umożliwić personelowi dostęp do wynajętego mu pokoju hotelowego, w celu ustalenia zasadności reklamacji.

Postanowienie końcowe
1. Niniejszy Regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 1.11.2023
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub aktualizacji procedury reklamacyjnej bez uprzedniego powiadomienia klienta.

7. Postanowienia dodatkowe

W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelowych.
W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

8. Pobyt zwierząt w hotelu

Pobyt zwierząt na terenie hotelu wymaga akceptacji Dyrekcji Hotelu, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.

Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku / rasy zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.

Akceptujemy wyłącznie psy do 15kg. Nie przyjmujemy kotów.

Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt. Przyjmujemy zwierzęta do 12kg.

Zwierzęta powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.

Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą  przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.

Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.

Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.

W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.

Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym gościom.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na zewnętrznego placu zabaw dla dzieci.

Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.

Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Hotelu Łaziska i akceptuje jego zapisy.

 

REGULAMIN BASENU ZEWNĘTRZNEGO HOTELU ŁAZISKA

 1. Basen jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście zameldowani w hotelu
 2. Basen jest czynny codziennie w godz. 09:00 do 21:00.
 3. Hotel Łaziska może zamknąć Basen z uwagi na występowanie złych warunków atmosferycznych.
 4. Goście hotelu Łaziska korzystają z Basenu bezpłatnie.
 5. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać w okolicach Basenu i/lub korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Osobom korzystającym z Basenu zabrania się :
  a) wchodzenia na teren Basenu w obuwiu innym aniżeli przeznaczonym do korzystania na terenie Basenu,
  b) skakania do Basenu ( na główkę) z brzegu lub innego miejsca,
  c) nurkowania ze sprzętem,
  d) siadania i opierania się na obrzeżu Basenu,
  e) niszczenia urządzeń i sprzętu Basenu, zaśmiecania i brudzenia Basenu oraz terenu wokół Basenu,
  f) wchodzenia do Basenu wbrew zakazowi obsługi lub w czasie wyłączenia Basenu z korzystania przez Gości,
  g) korzystania z Basenu w godzinach innych niż pomiędzy 09:00 a 21:00,
  h) wprowadzania zwierząt na teren Basenu i/lub wprowadzania zwierząt do Basenu,
  i) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Basenie,
  j) jedzenia i picia w Basenie,
  k) wnoszenia do Basenu szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  l) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Basenu przez innych Gości,
  ł) korzystania z Basenu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Zabrania się wstępu osób nietrzeźwych lub pod wpływem alkoholu do Basenu,
 8. Z kąpieli w Basenie mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ubrane kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.
 9. Wejście do Basenu jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica, który znajduje się przed wejściem na Basen.
 10. Osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi Hotelu Łaziska bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.
 11. Z Basenu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, a osoby nie umiejące pływać mogą korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób umiejących pływać.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub/i przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte z terenu Basenu przez obsługę Hotelu Łaziska.
 13. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt i urządzenia Basenu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 14. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenu należy zgłaszać w recepcji Hotelu Łaziska.
 15. Niniejszy regulamin znajduje się przy basenie, na stronie internetowej hotelu pod adresem https://hotellaziska.com.pl/regulamin/ oraz w recepcji hotelu.

 

Hotel Łaziska  nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić  właściciela hotelu.

Telefony alarmowe: Pogotowie 999/112 Straż 998 Policja 997 17.
Korzystanie z basenu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu.