altana

Polityka Prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTELU ŁAZISKA

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest „RABEK” Z.Rabiasz, M.Rabiasz Sp. J., Hotel Łaziska.

2. Inspektor ochrony informacji

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – hotellaziska@gmail.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

4. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe:

  • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później
  • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte

6. Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres hotellaziska@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

9.Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10.Dostęp

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu Łaziska dostępna jest również na stronie internetowej www.hotellaziska.com.pl.